Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Punkty Pomocy Prawnej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), na terenie powiatu Kołobrzeskiego od 1 stycznia 2016 r. zostało utworzone 3 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Wizytę w punkcie nieodpłatej pomocy prawnej możesz umówić telefonicznie pod numerem tel. 94-354-77-29

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO): 
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kołobrzeski,
  pl. Ratuszowy 1, 78 - 100 Kołobrzeg, tel. 94 354 76 18.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu możliwy jest pod numerem tel. 94 354 76 18 w. 155 lub adresem email iod@powiat.kolobrzeg.pl
 3. Cel i podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  - ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Pani/Pana, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.